KESKUSKAUPPAKAMARI 20190829 Kuva Liisa Takala. Erkko Meri. WTC, Helsinki.

Whistleblowing-direktiivi velvoittaa perustamaan kanavan väärinkäytösepäilyistä ilmoittamiseen

Euroopan unionin neuvosto hyväksyi 7.10.2019 niin sanotun whistleblowing-direktiivin. Direktiivi velvoittaa yritykset ja muut organisaatiot perustamaan ilmoituskanavan, jonka kautta esimerkiksi työntekijät ja alihankkijat voivat ilmoittaa havaitsemistaan väärinkäytöksistä tai epäeettisestä toiminnasta.

Direktiivin tarkoituksena on antaa suojaa henkilöille, jotka ilmoittavat havainnoistaan esimerkiksi omassa työyhteisössään. Päämääränä on varmistaa, että ilmoittaviin henkilöihin ei kohdisteta epäasiallisia vastatoimia, kuten perusteettomia irtisanomisia tai syrjintää.

Mitä yrityksiä direktiivi velvoittaa?

Direktiivin vaatimukset koskevat organisaatioita, joissa on vähintään 50 työntekijää tai joiden vuotuinen liikevaihto tai tase on vähintään 10 miljoonaa euroa. Direktiivi koskee myös organisaatioita, jotka toimivat rahoituspalvelujen alalla tai ovat alttiina rahanpesulle tai terrorismin rahoitukselle. Direktiivin soveltamisalan piirissä ovat myös ne kunnat, joissa on vähintään 10 000 asukasta.

Yrityksen tulee mahdollistaa ilmoitusten tekeminen muun muassa yrityksen nykyisille ja entisille työntekijöille sekä työnhakijoille. Myös osakkeenomistajien sekä yrityksen alihankkijoiden ja toimittajien palveluksessa olevat työntekijöiden on voitava tehdä ilmoituksia, kuten myös yrityksen mahdolliset vapaaehtoistyöntekijät ja harjoittelijat.

Toimenpiteistä tieto ilmoittajalle

Yrityksen tulee ottaa käyttöön sisäinen ilmoituskanava, joka mahdollistaa turvallisen ilmoittamisen ilman, että ilmoittajan henkilöllisyys paljastuu. Ilmoituskanavan tulee taata ilmoittavan henkilön tietojen luottamuksellisuus sekä estää muiden kuin valtuutettujen henkilöstön jäsenten pääsy tietoihin.

Yrityksen on nimettävä ilmoituskanavan toiminnasta vastaava henkilö tai yksikkö. Ilmoittajalle on annettava vastaanottoilmoitus seitsemän päivän sisällä ilmoituksen vastaanottamisesta, sekä antaa ilmoittajalle kolmen kuukauden sisällä vastaanottoilmoituksesta tieto, mihin toimenpiteisiin ilmoituksen takia on ryhdytty.

Ilmoituskanava on luotettava ja helppokäyttöinen palvelu

Keskuskauppakamarin tarjoaman Ilmoituskanava-palvelun avulla yritys voi tarjota työntekijöilleen ja muille ilmoittajille luotettavan ja helppokäyttöisen kanavan ilmoitusten tekemiseen. Ilmoituksia vastaanottavat henkilöt voivat hallinnoida ja käsitellä ilmoituksia helposti. Kanava täyttää direktiivin asettamat vaatimukset koskien turvallisuutta ja ilmoittajan henkilöllisyyden salassa pysymistä.

Haluatko lisätietoja Ilmoituskanavasta?

Ota yhteyttä meihin!