Käyttöehdot

Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan yleiset käyttöehdot

Päivitetty: 21.4.2020

Nämä yleiset käyttöehdot (”Käyttöehdot”) koskevat Keskuskauppakamarin Palvelu Oy:n (“Keskuskauppakamari” tai “Me”), y-tunnus: 0427797-1) tarjoamaa Ilmoituskanavapalvelua (”Palvelu”). Tarjoamme Palvelun yrityksille ja muille organisaatioille, jotka voivat hyödyntää sitä työntekijöidensä, alihankkijoidensa ja muiden ilmoittajien ilmoitusten vastaanottoa varten.

Nämä Käyttöehdot määrittelevät Keskuskauppakamarin ja Palvelua ilmoittamiseen käyttävän henkilön (”Ilmoittaja” tai “Sinä”) välistä suhdetta.

Voimme päivittää näitä Käyttöehtoja säännöllisesti. Ilmoitamme ehtojen muutoksista Palvelun Internet-sivustolla osoitteessa www.ilmoituskanava.fi.

Sinun tulee hyväksyä nämä Käyttöehdot, jos haluat käyttää Palvelua ilmoittamiseen. Tutustu Käyttöehtoihin huolellisesti ennen kuin ryhdyt käyttämään Palvelua.

1. Palvelu

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden tehdä Palvelun kautta ilmoituksia havaitsemistasi epäkohdista tai rikkomuksista. Ilmoitukset käsittelee se organisaatio, jota ilmoituksesi koskee ja joka on hankkinut Palvelun Keskuskauppakamarilta. Emme hallinnoi ilmoituksia, emmekä millään muullakaan tavoin käsittele niitä.

Tarjoamme sinulle mahdollisuuden käyttää Palvelua sellaisena kuin se kulloinkin on ja sikäli kun se on saatavilla. Meillä ei ole muita velvollisuuksia, paitsi mikäli näissä Käyttöehdoissa on erikseen toisin määrätty. Voimme milloin tahansa muuttaa Palvelua, estää pääsyn sinne tai lopettaa Palvelun kokonaan.

Emme myöskään takaa Palvelun keskeytyksetöntä käyttöä.

2. Immateriaalioikeudet

Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki Palveluun liittyvät käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat meille tai kolmansille osapuolille.

Mikäli lataat Palveluun aineistoa, esimerkiksi kuva- tai videotiedostoja, tällaiseen aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet siirtyvät ilmoitukset vastaanottavalle organisaatiolle.

3. Palvelun käyttö ja Ilmoittajan velvollisuudet

Sinun tulee käyttää Palvelua vain näiden Käyttöehtojen mukaiseen tarkoitukseen eli ilmoituksen tekemiseen. Kaikenlainen muu käyttö on kielletty. Sitoudut Palvelua käyttäessäsi noudattamaan Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Vastaat itse niiden laitteiden, ohjelmistojen sekä viestintä- ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta, toiminnasta ja käytöstä, joilla käytät Palvelua ilmoituksen tekemiseen.

Palvelun sivuilla on yleiset käyttöohjeet, jotka neuvovat tarkemmin, kuinka voit tehdä ilmoituksen.

Sitoudut Palvelua käyttäessäsi siihen, että et tuo Palveluun aineistoa, joka sisältää haittaohjelmia tai muita Palvelun toimintaa häiritseviä ominaisuuksia, sekä siitä, ettet levitä tai käsittele tällaista aineistoa muuten haittaa aiheuttavalla tavalla.

Mikäli aiheutat meille vahinkoa, esimerkiksi lataamalla Palveluun haittaohjelmia sisältävää aineistoa, olet velvollinen korvaamaan tästä aiheutuvat vahingot täysimääräisesti.

4. Henkilötietojen käsittely

Tavoitteemme on taata kaikissa tilanteissa henkilöllisyytesi salassa pysyminen sekä lähettämiesi tietojen asianmukainen suoja. Palveluun jättämääsi ilmoitusta pääsevät käsittelemään vain ne henkilöt, joiden vastuulla on ilmoitusten käsittely Palvelua hyödyntävässä organisaatiossa. Me emme käsittele ilmoituksia, emmekä selvitä sinun henkilöllisyyttäsi.

Voit tehdä ilmoituksen aina nimettömästi. Ilmoituksen vastaanottaja ei saa käyttöönsä metatietoja tai IP-osoitetta, joilla sinut voitaisiin tunnistaa. Ilmoituksen vastaanottaja saa tietoonsa ilmoituksen ajankohdan ja ilmoituksen sisällön.

Älä sisällytä ilmoitukseesi arkaluonteisia henkilötietoja, elleivät ne ole välttämättömiä ilmoituksen kannalta.

Mikäli haluat jättää ilmoituksen yhteydessä yhteystietosi, organisaatiossasi ilmoituksia vastaanottavan henkilön velvollisuutena on pitää tietosi salassa.

Noudatamme Palvelua tarjotessamme Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta sekä Suomen tietosuojalakia. Palvelun tietosuojaseloste löytyy täältä.

5. Vastuuvapaus

Tarjoamme Palvelun ja kaikki siihen liittyvät tiedot sellaisina kuin ne ovat ja sikäli, kun ne ovat saatavilla (”as is”, ”as available”).

Emme anna minkäänlaista takuuta mukaan lukien, mutta ei rajoittuen omistusoikeuteen, loukkaamattomuuteen, tarkoitukseen soveltuvuuteen tai järjestelmien yhteensopivuuteen liittyen.

Emme ole vastuussa emmekä anna nimenomaista takuuta myöskään siitä, että Palvelun kautta lähettämäsi viestit, aineistot tai materiaalit menevät perille.

Emme vastaa Palvelun tai siihen sisältyvien tai liittyvien asiointipalvelujen mahdollisesti sisältämistä asia- tai teknisistä virheistä, puutteellisuuksista, Palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, Palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai mistä tahansa muusta syystä.

Emme myöskään vastaa Palvelun kautta suoritetun asiointiprosessin viivästymisestä, emmekä tietojen tai aineistojen katoamisesta, vahingoittumisesta tai väärinohjautumisesta Ilmoittajalle aiheutuneesta vahingosta.

6. Vastuunrajoitus

Vastuumme Palvelun käytöstä sinulle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista rajoittuu kaikissa olosuhteissa aina enintään viiteenkymmeneen (50) euroon.

Vastuunrajoitus soveltuu riippumatta siitä, olisiko tällaisten vahinkojen mahdollisuus tiedossamme tai olisiko sen pitänyt olla.

Vastuunrajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos sinulle aiheutunut vahinko johtuu tahallisesta toiminnastamme.

7. Käyttöehtojen voimassaolo ja muuttaminen

Nämä Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Voimme tarkistaa Käyttöehtoja ja muuttaa ehtoja ilmoittamalla siitä sinulle Palvelun välityksellä tai muuten kirjallisesti. Muutokset astuvat voimaan, kun olemme julkaisseet muutokset. Hyväksyt muutokset itseäsi sitoviksi, kun käytät Palvelua. Mikäli et halua sitoutua uusin Käyttöehtoihin, voit lopettaa Palvelun käytön tai ilmoittaa havaitsemistasi epäkohdista jollakin muulla tavalla kuin Palvelua käyttämällä.

8. Sovellettava laki ja riidanratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä.

Käyttöehtojen tulkintaan tai soveltamiseen liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti neuvottelemalla.

Mikäli emme pääse yksimielisyyteen neuvotteluteitse, riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Keskuskauppakamarin välimieslautakunta voi kuitenkin asianosaisen pyynnöstä päättää, että riita ratkaistaan nopeutetun menettelyn sääntöjen sijasta Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti, jos välimieslautakunta katsoo tämän tarkoituksenmukaiseksi ottaen huomioon riidan arvo, jutun vaikeusaste ja muut merkitykselliset seikat.

Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja kieli on suomi.

Edellä lausutun estämättä, jos riidan osapuolena on kuluttaja, hän voi kuitenkin halutessaan aina saattaa riidan kotipaikkansa käräjäoikeuden ratkaistavaksi.

9. Muut ehdot

Irrotettavuus

Jos jokin näiden Käyttöehtojen määräys käy tehottomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi jonkin lain pakottavan säännöksen vuoksi, määräystä tulkitaan siten, että se saa mahdollisimman suuressa määrin sen vaikutuksen, joka sille on tarkoitettu antaa. Vaikka jokin näiden Käyttöehtojen määräys menettäisi merkityksenä, tällä seikalla ei ole vaikutusta Käyttöehtojen muiden määräysten pätevyyteen ja voimassaoloon.

Tekniset vaatimukset

Voit käyttää Palvelua useimmilla yleisesti käytössä olevilla selainohjelmilla. Palvelu ei toimi Internet Explorer -selaimessa. Vaikka sivusto on käytettävissä useimmilla selainohjelmilla, suosittelemme päivittämään selainohjelmiston viimeisimpään saatavilla olevaan versioon.

Mahdollisten PDF-tiedostojen avaamista ja lukemista varten tarvitset PDF-lukijan, esimerkiksi Adobe Reader -ohjelman.