Ilmoituskanavan sopimusehdot

Päivitetty: 23.9.2020


Näitä yleisiä sopimusehtoja (”Sopimusehdot”) sovelletaan Keskuskauppakamarin Palvelu Oy:n (”Keskuskauppakamari”,
y-tunnus: 0427797-1) ja Ilmoituskanavan käyttöönottaneen organisaation (”Asiakas”) välillä. Asiakkaana voi olla organisaatio, jolla on Suomessa voimassa oleva y-tunnus. Keskuskauppakamariin ja Asiakkaaseen voidaan viitata näissä Sopimusehdoissa yhteisesti ”Osapuolet” ja kumpikin erikseen ”Osapuoli”.

 1. Palvelu

  Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavapalvelun (”Palvelu”) tarkoituksena on mahdollistaa unionin oikeuden
  rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta annetun direktiivin (2019/1937) ja myöhemmin voimaan tulevan kansallisen lain mukaisten ilmoitusten vastaanotto, käsittely ja hallinta sekä yhteydenpito
  ilmoittajiin.

  Nämä Sopimusehdot tulevat Asiakasta sitoviksi, kun Asiakas tilaa Palvelun. Asiakas saa käyttöoikeuslisenssin (”Lisenssi”) Palveluun näiden Sopimusehtojen sallimissa rajoissa. Tilaus on kestotilaus, joka
  on voimassa toistaiseksi. Asiakas sitoutuu maksamaan Palvelun käyttöön oikeuttavasta Lisenssistä kohdassa 8 tarkoitetun korvauksen.

  Asiakkaan käyttöoikeus Palveluun on rajoitettu, peruutettavissa oleva ja siirtämiskelvoton.

 2. Asiakastiedot


  Asiakastiedoilla tarkoitetaan niitä tietoja, jotka Asiakas antaa Palvelun tilaamisen yhteydessä ja niitä tietoja, joita Asiakas hallinnoi Palvelussa riippumatta siitä, mistä tiedot ovat peräisin (”Asiakastiedot”).
  Asiakas on vastuussa Asiakastietojen turvallisesta säilytyksestä, varmuuskopioinnista, hallinnasta, päivittämisestä sekä muusta käsittelystä. Keskuskauppakamari ei vastaa Asiakastietojen katoamisesta, muuttumisesta tai tuhoutumisesta, pois lukien sopimuksen toimeenpanoa varten tarvittavien tietojen säilyttämisestä ja käsittelystä. Tällaisia tietoja ovat mm. yrityksen perustiedot ja yrityksen edustajien
  yhteystiedot.

  Asiakkaan vastuulla on huolehtia siitä, että se pitää salassa kaikki ne käyttäjätunnukset ja salasanat, jotka mahdollistavat pääsyn Asiakastietoihin. Asiakas on velvollinen ilmoittamaan viipymättä Keskuskauppakamarille, mikäli se on kadottanut Palvelua koskevat tunnukset tai epäilee niiden kadonneen.
  Esimerkkejä Asiakastiedoista:
 • Asiakkaan käyttäjätiedot, kuten esimerkiksi Asiakkaan edustajien käyttäjätunnukset ja niihin liittyvät tunnistetiedot
 • Asiakkaan ilmoituskanavan kautta jätetyt ilmoitukset

  Keskuskauppakamarilla ei ole oikeutta tarkastella eikä käsitellä Asiakkaan ilmoituskanavalle kertyneitä tietoja, esimerkiksi ilmoituksia sisältöineen.

  Keskuskauppakamari hallinnoi Asiakkaan pyynnöstä Asiakkaan edustajien käyttäjätunnuksia Palveluun. Asiakas vastaa siitä, että kyseisillä edustajilla on oikeus käsitellä kanavalle kertyneet ilmoitustiedot. Keskuskauppakamari ei vastaa ilmoitettavien henkilöiden käsittelyvaltuuksien tarkistamisesta.

  2.1. Käyttäjätilin luominen

  Käyttääkseen Palvelua Keskuskauppakamari luo Asiakkaan nimeämille henkilöille käyttäjätilit palveluun. Asiakas vastaa siitä, että

  a) ilmoitetuilla edustajilla on täydet oikeudet käsitellä Palveluun tallennettavia tietoja ja ilmoituksia;
  b) henkilöllä, joka pyytää uusien käyttäjätilien perustamista Asiakkaan puolesta, on oikeus edustaa Asiakasta; ja
  c) Asiakas huolehtii tietojen päivittämisestä, mikäli niissä tapahtuu muutoksia ml. ilmoitus mikäli aiemmin ilmoitettu Asiakkaan edustaja ei ole enää oikeutettu edustamaan Asiakasta Palvelussa.

  2.2. Käyttäjätilin hallinta

  Asiakas vastaa siitä, että sen käyttäjätiliin liittyvät tunnukset, salasanat ja muut tiedot pysyvät salassa, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille. Asiakas vastaa kaikista käyttäjätiliinsä liittyvistä toimista, eikä Keskuskauppakamari vastaa mistään vahingoista, menetyksistä, tietojen katoamisista tai mistään muustakaan, mikä liittyy Asiakkaan käyttäjätilin hallintaan. Asiakas voi valtuuttaa organisaatiostaan yhden tai useamman henkilön hallitsemaan käyttäjätiliä. Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua näiden Sopimusehtojen ja Suomessa voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakas sitoutuu ilmoittamaan Keskuskauppakamarille välittömästi, mikäli se epäilee, että käyttäjätiliä käytetään oikeudettomasti, käyttäjätiliin liittyvät tunnukset tai salasanat ovat kadonneet taikka mikäli Asiakas muuten epäilee, että käyttäjätiliä käytetään näiden Sopimusehtojen tai voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

  3. Palveluun liittyvät Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet
  3.1. Käyttöoikeus Palveluun

  Asiakas saa ainoastaan käyttöoikeuden näissä Sopimusehdoissa tarkoitettuun Palveluun. Käyttöoikeuslisenssi on rajoitettu, peruutettavissa oleva ja siirtämiskelvoton. Käyttöoikeus Palveluun on ainoastaan Asiakkaalla ja tämän valtuuttamilla, Asiakkaan palveluksessa olevilla työntekijöillä. Asiakas vastaa kaikesta käyttäjätilillä tapahtuvasta toiminnasta.

  Käyttöoikeuslisenssi Palveluun on maksullinen. Palvelun hinnasto on ilmoitettu Palvelun verkkosivuilla. Palvelun käytön ehdottomana edellytyksenä on, että Asiakas on sitoutunut näihin Sopimusehtoihin ja maksanut Lisenssiä koskevan korvauksen.

  Asiakkaalla ei ole oikeuttaa käyttää Palvelua enää sen jälkeen, kun Lisenssin voimassaolo on päättynyt. Lisenssin kestosta on sovittu näiden Sopimusehtojen kohdassa 12.

  3.2. Palvelun käyttöön liittyvät rajoitukset

  Asiakkaalla ei ole oikeutta

  a) lisensoida, myydä, vuokrata, siirtää, jakaa tai millään muullakaan tavoin luovuttaa Palvelua tai sen osaa;
  b) hyödyntää Palvelua tai sen osaa kaupallisesti toiminnassaan; eikä
  c) kopioida, muokata, purkaa tai millään muullakaan tavoin muuttaa Palvelua tai sen osaa.
  Rajoitukset eivät estä Palvelun tavanomaista käyttöä kohdan 1 mukaiseen tarkoitukseen.

  3.3. Asiakkaan yleiset velvollisuudet

  Asiakas sitoutuu Palvelua käyttäessään noudattamaan Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä. Asiakkaan velvollisuutena on ottaa vastaan Palveluun liittyvät työntekijöiden ja muiden ilmoittajien ilmoitukset sekä huolehtia niiden käsittelystä, tutkinnasta ja muista tarvittavista toimista voimassa ole-van lainsäädännön mukaisesti. Keskuskauppakamari tarjoaa ainoastaan Palvelun, eikä osallistu lainkaan ilmoituksiin liittyviin toimenpiteisiin, kuten tutkintaan taikka ilmoittavien henkilöiden neuvontaan tai opastamiseen.


  Mikäli Asiakas aiheuttaa Palvelua käyttäessään vahinkoa Keskuskauppakamarille esimerkiksi lataamalla Palveluun haittaohjelmia sisältäviä aineisto, se on velvollinen korvaamaan täysimääräisesti aiheuttamansa vahingon siitä riippumatta, onko se luonteeltaan välillistä vai välitöntä.

  Asiakas on velvollinen luovuttamaan Palvelun sisältämät tiedot viranomaiselle, mikäli lainsäädännöstä näin seuraa tai viranomainen vaatii tietojen luovutusta.

  4.Palvelun kehittäminen ja muuttaminen

  Keskuskauppakamari pyrkii jatkuvasti kehittämään Palvelun laatua. Keskuskauppakamarilla on oikeus, milloin tahansa ilmoittamatta muuttaa Palvelun sisältöä tai keskeyttää Palvelun käyttö. Keskuskauppakamari pyrkii ilmoittamaan Asiakkaalle mahdollisista olennaisista muutoksista etukäteen sähköpostitse tai Palvelun Internet-sivuilla.

  5. Immateriaalioikeudet

  Palvelun sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki Palveluun liittyvät käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet kuuluvat Keskuskauppakamarille tai kolmansille osapuolille.

  Asiakas säilyttää omistusoikeuden Palveluun lataamaansa materiaaliin. Keskuskauppakamarilla ei ole oikeutta kopioida, poistaa tai muulla tavoin käsitellä käyttäjän Palveluun lataamaa materiaalia.
  Asiakkaan käyttöoikeus Palveluun on rajoitettu, peruutettavissa oleva ja siirtämiskelvoton.

  6. Palvelun hyväksyttävä käyttö

  Asiakas vastaa Palvelua käyttäessään siitä, että se ei tuo Palveluun tietoja tai aineistoa, joka sisältää haittaohjelmia tai muita Palvelun toimintaa häiritseviä ominaisuuksia, sekä siitä, ettei se levitä tai muuten haittaa aiheuttavalla tavalla käsittele tällaista aineistoa tai tietoja.

  7. Palvelun ylläpito ja tuki

  Keskuskauppakamari ei takaa Palvelun keskeytyksetöntä tai virheetöntä käyttöä tai toimivuutta.

  Keskuskauppakamari voi keskeyttää Palvelun ja/tai Palvelun sovellusten toiminnan niiden muutos- tai huolto- ja asennustöiden aiheuttamien toimenpiteiden johdosta, taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää, taikka jos kyseessä oleva toiminta tai Palvelun tarjoaminen vaikeutuu kohtuuttomasti. Ennalta tiedossa olevista käyttökatkoksista pyritään ilmoittamaan Asiakkaalle Palvelun välityksellä ja Palvelun Internet-sivuilla.

  Palvelun käyttöön liittyvä tuki on Asiakkaan saatavissa puhelimitse tai sähköpostitse arkisin pääsääntöisesti klo 8.00–16.00. Tuki ei koske yksittäisiin ilmoituksiin liittyvää konsultointia tai tutkintaa, joista vastuu kuuluu täysimääräisesti Asiakkaalle.
  Keskuskauppakamarin yhteystiedot ovat:
  ilmoituskanava@chamber.fi
  09 4242 6200

  Keskuskauppakamari ei vastaa Palvelun kautta ilmoittavien henkilöiden yhteydenottoihin, vaan ilmoittavien henkilöiden informointi on Asiakkaan vastuulla. Keskuskauppakamarin vastuulle kuuluu ainoastaan Palvelun ominaisuuksiin liittyvä tuki. Keskuskauppakamari ei tarjoa konkreettisiin ilmoituksiin liittyvää juridista tai muuta neuvontaa tai opastusta. Palveluun ei myöskään sisälly ilmoitusten tutkinta taikka yhteydenotto ilmoittaviin henkilöihin tai viranomaisiin.

  8. Palvelun vuosimaksu

  Palvelun vuosimaksu ilmoitetaan Palvelun Internet-sivuilla. Vuosimaksu laskutetaan etukäteen. Vuosimaksu antaa Asiakkaalle käyttöoikeuslisenssin Palveluun. Lisenssi on voimassa toistaiseksi ja uusiutuu automaattisesti, ellei Asiakas irtisano Palvelua kohdassa 12 ilmoitetulla tavalla.

  Keskuskauppakamarilla on oikeus muuttaa Palvelun hintaa ilmoittamalla siitä Asiakkaalle etukäteen Palvelun Internet-sivustolla. Uutta hintaa sovelletaan, kun Keskuskauppakamari laskuttaa Asiakkaalta Vuosimaksun ensimmäisen kerran hinnanmuutoksen jälkeen. Mikäli Asiakas ei hyväksy hinnanmuutosta, se voi irtisanoa Palvelun kohdassa 12 todetulla tavalla.

  9. Vastuuvapaus

  Keskuskauppakamari tarjoaa Palvelun ja kaikki siihen liittyvät tiedot sellaisina kuin ne ovat ja sikäli, kun ne ovat saatavilla (”as is”, ”as available”).

  Keskuskauppakamari ei anna minkäänlaista takuuta, suoraa tai implisiittistä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen omistusoikeuteen, loukkaamattomuuteen, myyntikelpoisuuteen, tarkoitukseen soveltu-vuuteen tai järjestelmien yhteensopivuuteen liittyen.

  Keskuskauppakamari ei ole vastuussa eikä anna nimenomaista takuuta myöskään siitä, että Palvelun kautta lähetettävät viestit, aineistot tai materiaalit menevät perille.Keskuskauppakamari ei vastaa Asiakkaalle tai kolmansille osapuolille Palvelun tai siihen sisältyvien tai liittyvien asiointipalvelujen mahdollisesti sisältämistä asia- tai teknisistä virheistä, puutteellisuuksista, palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahin-goista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, Palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai mistä tahansa muusta syystä.

  Keskuskauppakamari ei myöskään vastaa Palvelun kautta suoritetun käsittelyprosessin viivästymisestä, eikä tietojen tai aineistojen katoamisesta, vahingoittumisesta tai väärinohjautumisesta Asiakkaalle aiheutuneesta vahingosta.

  10. Vastuunrajoitus

  Keskuskauppakamarin vastuu Palvelun käytöstä Asiakkaalle mahdollisesti aiheutuvista vahingoista rajoittuu kaikissa olosuhteissa aina enintään asiakkaan maksamaan palvelun arvonlisäverottomaan vuosimaksuun yhden vuoden osalta.

  Vastuunrajoitus soveltuu riippumatta siitä, olisiko tällaisten vahinkojen mahdollisuus Keskuskauppakamarin tiedossa tai olisiko sen pitänyt olla.
  Vastuunrajoitus ei kuitenkaan sovellu vahinkoihin, jotka Keskuskauppakamari on aiheuttanut Asiakkaalle tahallaan.

  11. Sopimusehtojen voimassaolo ja muuttaminen

  Nämä Sopimusehdot tulevat Asiakasta sitovasti voimaan, kun Asiakas tilaa Palvelun https://ilmoituskanava.fi-osoitteessa tai muulla tavoin.
  Sopimusehdot ovat voimassa niin kauan kuin Asiakas käyttää Palvelua tai kun Keskuskauppakamari ilmoittaa, että Sopimusehdot on korvattu uusilla ehdoilla. Ne Sopimusehdot, jotka on tarkoitettu jäämään voimaan Palvelun irtisanomisen jälkeen, pysyvät voimassa Palvelun käytön lopettamisen jälkeen.

  Keskuskauppakamari voi milloin tahansa muuttaa ja päivittää Sopimusehtoja. Keskuskauppakamari ilmoittaa mahdollisista muutoksista Asiakkaalle etukäteen. Mikäli Asiakas ei halua sitoutua uusiin ehtoihin, Asiakas voi milloin tahansa lopettaa Palvelun käytön irtisanomalla Palvelun kohdassa 13 todetulla tavalla.

  12. Lisenssin kesto ja irtisanominen

  Asiakkaan hankkima käyttöoikeuslisenssi Palveluun oikeuttaa Asiakkaan käyttämään Palvelua kohdan 1 mukaiseen tarkoitukseen 12 kuukauden ajan Palvelun tilaamisesta (”Lisenssikausi”). Käyttöoikeuslisenssin voimassaolo jatkuu automaattisesti, mikäli Asiakas ei irtisano lisenssiä ennen Lisenssikauden päättymistä.

  Esimerkki: Asiakas on tilannut Palvelun 1.6.2020. Asiakkaan Lisenssi on näin ollen voimassa 31.5.2021 asti. Mikäli Asiakas ei halua jatkaa Palvelun käyttöä enää 31.5.2021 jälkeen, Asiakkaan tulee irtisanoa Palvelu viimeistään 31.5.2021. Mikäli Asiakas ei irtisano Lisenssiä ennen 31.5.2021, käyttöoikeus Palveluun jatkuu normaalisti 1.6.2021-31.5.2022 ja Asiakas on velvollinen maksamaan uutta Lisenssikautta koskevan laskun.

  Mikäli Asiakas haluaa irtisanoa Palvelua koskevan Lisenssin, Asiakkaan tulee ilmoittaa irtisanomisesta kirjallisesti Keskuskauppakamarille joko lähettämällä irtisanomisilmoituksen sähköpostitse osoitteeseen ilmoituskanava@chamber.fi tai postitse osoitteeseen Keskuskauppakamari, Aleksanterinkatu 17, 00100 Helsinki. Postitse lähetetyn ilmoituksen tulee olla perille ennen Lisenssikauden päättymisestä. Ilmoituksen saapuminen määräajassa on Asiakkaan vastuulla.

  Mikäli irtisanominen tapahtuu tämän kohdan mukaisesti, Asiakkaan Lisenssin voimassaolo päättyy Lisenssikauden päättyessä. Mikäli Asiakas irtisanoo Lisenssin vasta sen jälkeen, kun uusi Lisenssikausi on alkanut, Asiakas on velvollinen maksamaan kohdan 9 mukaisen Vuosimaksun myös uuden Lisenssikauden osalta.

  Keskuskauppakamari voi milloin tahansa välittömin vaikutuksin estää Asiakasta käyttämästä Palvelua tai sen osaa, mikäli Asiakas toimii näiden Sopimusehtojen tai Suomessa voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

  13.Lisenssin siirtäminen

  Asiakkaalla ei ole oikeuttaa siirtää Lisenssiä ja siihen perustuvia oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan ilman Keskuskauppakamarin etukäteen antamaan kirjallista hyväksyntää. Mikäli asia koskee lisenssin siirtämistä organisaatiolle, joka on Asiakkaan määräysvallassa, Keskuskauppakamari ei saa evätä siirtoa ilman hyväksyttävää syytä.

  14.Tietosuoja ja tietoturva

  Palvelun ensisijainen tarkoitus on taata ilmoituksen tekevän henkilön anonymiteetti. Palvelussa ei tallenneta metadataa, eikä ilmoituksen tekevän henkilön IP-osoitetta voida jäljentää.

  Palveluun liittyvä alusta on salattu ja salasanalla suojattu. Keskuskauppakamari huolehtii Palvelun tietoturvasta. Asiakkaan velvollisuutena on huolehtia siitä, että ilmoituksia ottavat vastaan ainoastaan Asiakkaan nimenomaisesti valtuuttamat henkilöt.

  Keskuskauppakamari ei vastaa tietojen katoamisesta tai tuhoutumisesta.
  Palvelu sisältää henkilötietoja, joiden osalta Asiakas on rekisterinpitäjä ja Keskuskauppakamari henkilötietojen käsittelijä. Palveluun sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä Suomen tietosuojalakia. Palvelun tietosuojaseloste on luettavissa Palvelun Internet-sivuilta.

  Henkilötietojen käsittelijänä Keskuskauppakamari sitoutuu siihen, että se käsittelee ilmoituskanavan kautta ilmoitettuja henkilötietoja sovellettavien lakien ja säännösten mukaisesti. Asiakas vastaa muista henkilötietojen käsittelyyn, mukaan lukien säilytys, liittyvistä vaatimuksista sekä rekisteröityjen informoinnista.

  Asiakkaan vastuulla on ilmoittajien informointi tietosuojaselosteen tai muun vastaavan dokumentin muodossa.
  Vastuu tietosuojaselosteesta on Palvelua käyttävällä Asiakkaalla, joka toimii tietosuoja-asetuksen mukaisena rekisterinpitäjänä.

  15. Force majeure

  Osapuolella on oikeus ylivoimaisen esteen (Force majeure) sattuessa viivästyttää, rajoittaa tai keskeyttää kokonaan näiden Sopimusehtojen mukaisten velvoitteidensa täyttäminen.

  Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen yllättävä tapahtuma, jota Osapuoli ei ole voinut ennakoida näihin Sopimusehtoihin sitoutuessaan, ja jonka tapahtumista tai vaikutuksia Osapuoli ei ole voinut estää taikka välttää kohtuullista huolellisuutta noudattaen, ja joka tekee Osapuolten näiden Sopimusehtojen mukaisen suorituksen mahdottomaksi tai vaikeuttaa sitä olennaisesti tai tekee sen taloudellisesti tai muuten kohtuuttomaksi.

  Ylivoimaisia esteitä ovat esimerkiksi sota, sisäiset levottomuudet, sabotaasi, räjähdys, tulipalo, rajumyrsky tai muu poikkeuksellinen sääolosuhde, yleinen liikenteen tai tietoliikenteen keskeytyminen, lakko tai avainryhmän työnseisaus, työnantajajärjestön määräämä työsulku, viranomaisten toimenpide tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja epätavallinen syy.

  16. Sovellettava laki ja riitojenratkaisu

  Näihin Sopimusehtoihin ja Palveluun sovelletaan Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä, lukuun ottamatta sen lainvalintasääntöjä.

  Sopimusehtoihin ja Palveluun liittyvät riidat pyritään ratkaisemaan Osapuolten kesken ensisijaisesti neuvotteluteitse.

  Mikäli neuvottelut eivät johda ratkaisuun, sopimusehdoista tai Palvelusta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin nopeutettua välimiesmenettelyä koskevien sääntöjen mukaisesti. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesmenettelyn kieli on suomi.

  17. Yhteystiedot

  Mikäli Asiakas haluaa ottaa Keskuskauppakamariin yhteyttä Palvelua koskevissa kysymyksissä, Asiakkaan tulee käyttää seuraavia yhteystietoja:
  ilmoituskanava@chamber.fi
  09 4242 6200

  18. Muut ehdot

  Irrotettavuus
  Jos jokin näiden Sopimusehtojen määräys käy tehottomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi jonkin lain pakottavan säännöksen vuoksi, määräystä tulkitaan siten, että se saa mahdollisimman suuressa määrin sen vaikutuksen, joka sille on tarkoitettu antaa. Vaikka jokin näiden Sopimusehtojen määräys menettäisi merkityksenä, tällä seikalla ei ole vaikutusta Sopimusehtojen muiden määräysten pätevyyteen ja voimassaoloon.

  Tekniset vaatimukset
  Palvelua voi käyttää useimmilla yleisesti käytössä olevilla selainohjelmilla. Palvelu ei toimi Internet Explorer -selaimessa. Vaikka sivusto on käytettävissä useimmilla selainohjelmilla, suosittelemme päivittämään selainohjelmiston viimeisimpään saatavilla olevaan versioon.
  PDF-tiedostojen avaamista ja lukemista varten tarvitset PDF-lukijan, esimerkiksi Adobe Reader -ohjelman.

  Tiedotteet
  Keskuskauppakamari lähettää säännöllisesti Asiakkaalle Palveluun käyttöön liittyviä tiedotteita sähköpostitse. Mikäli Asiakas ei halua vastaanottaa Palveluun liittyviä tiedotteita, sen tulee ilmoittaa asiasta Keskuskauppakamarille.

  Tietosuoja
  Keskuskauppakamari noudattaa Palveluun liittyvien henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta sekä Suomen tietosuojalakia. Tarkemmat henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet on kirjattu Palvelun Internet-sivuilta löytyvään tietosuojaselosteeseen. Keskuskauppakamari ja Asiakas ovat sopineet henkilötietojen käsittelystä tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla.