Varför en anmälningskanal?

Undersökningar visar att företag som investerar i hållbar affärsverksamhet får ett 5–15 års försprång jämfört med sina konkurrenter. Anmälningskanalen är en del av bolagets ansvarsfulla verksamhet, som efterfrågas och uppskattas av såväl medarbetare, kunder som intressenter.

Centralhandelskammarens Anmälningskanal-tjänst ger din organisations anmälare ett anonymt och tillförlitligt sätt att rapportera missbruk och oegentligheter i ett tidigt skede. De personer som tar emot anmälningar via tjänsten kan enkelt administrera och behandla anmälningarna. Anmälningskanalen hjälper din organisation att uppfylla kraven i den kommande lagen om skydd för visselblåsare.

Lagen om skydd för visselblåsare har trätt i kraft

Den 7 oktober 2019 antog Europeiska unionens råd whistleblowing-direktivet (direktiv 2019/1937/EU om skydd för visselblåsare). Lagen om skydd för visselblåsare trädde i kraft 1.1.2023.

Enligt lagen är organisationer som sysselsätter minst 50 personer att skyldiga att införa en kanal genom vilken det är möjligt att göra anmälningar om eventuella oegentligheter eller missförhållanden i organisationen. Genom kanalen informerar organisationen också anmälaren om de åtgärder som vidtagits.

Med Centralhandelskammarens tjänst Anmälningskanal uppfyller ditt företag kraven i lagen och ger de anställda och andra anmälare en tillförlitlig och lättanvänd anmälningskanal.

Whistleblower-direktiivi määrittää, että Vähintään 50 henkilöä työllistävillä organisaatioilla on oltava käytössä Whistleblowing-kanava, jota kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä.

Anmälningskanalen är till för dig om något av följande är uppfyllt:

1. Organisationen har minst 50 anställda

Organisationer som sysselsätter minst 50 personer ska ha en kanal via vilken det är möjligt att anmäla alla observerade oegentligheter och missförhållanden. Mindre organisationer kan införa kanalen frivilligt och på så sätt visa sitt ansvar.

icon1

2. Organisationen är verksam inom vissa sektorer

Oavsett storlek är din organisation skyldig att tillhandahålla en anmälningskanal om den är verksam i någon av dessa branscher:

 • Finanssektorn och andra sektorer som omfattas av direktivet om penningtvätt
 • Luftfart, sjötrafik
 • Olje- och gasborrning till havs
icon1

3. Organisationen är en ansvarsfull aktör

Inför anmälningskanalen om du vill agera ansvarsfullt och tillhandahålla en kanal för att berätta om misstankar om missbruk.

icon1
icon whistle
Via anmälningskanalen erbjuder du de anställda och intressenter möjlighet att lämna in anmälningar anonymt eller med namn om din organisations verksamhet. Anmälningarna kan gälla överträdelser, missförhållanden eller missbruk som har upptäckts eller misstänks av anmälaren. I Anmälningskanal-tjänsten kan också föras en diskussion med anmälaren och vid behov be om mer information om händelsen.
icon whistle
Endast personer som är auktoriserade av din organisation har tillgång till anmälningarna. De kan föra en diskussion med anmälaren via Anmälningskanalen. Anmälningarna är helt och hållet mellan anmälaren och de som behandlar anmälningarna.

Vem ska kunna lämna in en anmälan?

Åtminstone de nuvarande anställda i organisationen ska kunna lämna in anmälningar.

Skydd mot repressalier ska också beviljas för

 • nuvarande och tidigare anställda samt arbetssökande
 • potentiella frivilligarbetare och praktikanter
 • anställda hos underleverantörer och leverantörer
 • aktieägare

Om organisationen har infört en anmälningskanal endast för de anställda kan de övriga ovan nämnda personerna göra en anmälan direkt via myndighetens anmälningskanal. Anmälningskanalen är därför ofta öppen för alla ovan nämnda grupper.

Planera interna processer när du inför anmälningskanalen:

 • Namnge den person eller enhet som ansvarar för anmälningskanalens funktion
 • Utforma lämpliga anmälningsprocesser för din organisation, med beaktande av dataskydd och informationssäkerhet:
  • Vem i din organisation ansvarar för att ta emot och behandla anmälningarna samt för fortsatta åtgärder?
  • På vilket sätt säkerställs att behandlingen av anmälningarna sker inom tidsfristerna?
  • Hur ofta och till vem rapporteras anmälningarna?
  • Var arkiveras inlämnade anmälningar och vilken information finns i arkivet?
 • Se till att din personal och intressenterna hittar ditt företags anmälningskanal. Kanalen kan kommuniceras till personalen, till exempel via intranät och till andra intressenter på webbplatsen. Ange tydligt syftet med anmälningskanalen.

Boka tid för gratis presentation

Med Centralhandelskammarens tjänst Anmälningskanal uppfyller din organisation kraven i lagen om skydd för visselblåsare och ger de anställda och andra anmälare en tillförlitlig och lättanvänd anmälningskanal.

icon1