Mikä on whistleblower-direktiivi ja miksi Ilmoituskanavaa tarvitaan

EU:n whistleblower-direktiiviin mukainen ilmoittajansuojelulaki velvoittaa yritykset ja organisaatiot tarjoamaan luotettavan kanavan väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen.

Keskuskauppakamarin Ilmoituskanava-palvelun avulla organisaatiosi tarjoaa ilmoittajille anonyymin ja luotettavan väylän kertoa väärinkäytöksistä ja epäkohdista varhaisessa vaiheessa.

Ilmoittajansuojelulaki astunut voimaan 1.1.2023

Ilmoittajansuojelulaki on astunut voimaan 1.1.2023. Lailla on pantu täytäntöön Euroopan unionin ilmoittajansuojeludirektiivi, ns. whistleblowing-direktiivi. Pääset tutustumaan ilmoittajansuojeluun myös valtioneuvoston sivuilta.

Laki edellyttää, että vähintään 50 henkilöä työllistävät organisaatiot ottavat käyttöön kanavan, jonka kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäkohdista organisaatiossa. Kanavan kautta organisaatio ilmoittaa myös suoritetuista toimenpiteistä ilmoituksen tekijälle.

Vähintään 250 työllistävien yritysten ja organisaatioiden on tullut perustaa ilmoituskanava maaliskuun 2023 loppuun mennessä. Vähintään 50 työllistävien yritysten tulee perustaa ilmoituskanava viimeistään joulukuussa 2023.

Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan avulla yrityksesi täyttää lain vaatimukset ja tarjoaa työntekijöille ja muille ilmoittajille luotettavan ja helppokäyttöisen ilmoituskanavan ilmoitusten tekemiseen.

Whistleblower-direktiivi määrittää, että Vähintään 50 henkilöä työllistävillä organisaatioilla on oltava käytössä Whistleblowing-kanava, jota kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä.

Ilmoituskanava on perustettava, jos:

1. Organisaatiossa on vähintään 50 työntekijää

Vähintään 50 henkilöä työllistävillä yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioilla on oltava käytössä kanava, jonka kautta on mahdollista tehdä ilmoituksia havaitsemistaan väärinkäytöksistä ja epäkohdista. Pienemmät organisaatiot voivat ottaa kanavan käyttöön vapaaehtoisesti ja osoittaa näin vastuullisuutta.

icon1

2. Organisaatio toimii tietyillä toimialoilla

Organisaatiosi on koosta riippumatta velvollinen tarjoamaan ilmoituskanavan, jos se toimii jollakin näistä toimialoista:

 • Finanssisektori ja muut rahanpesudirektiivin soveltamisalaan kuuluvat
 • Ilmailu, meriliikenne
 • Merellä tapahtuva öljyn- ja kaasunporaus
icon1

3. Organisaatio haluaa toimia vastuullisesti ja hallita riskejä

Ilmoituskanavan käyttäminen osoittaa asiakkaille, työntekijöille ja yhteistyökumppaneille, että organisaatio haluaa toimia vastuullisesti ja haluaa puuttua mahdollisiin väärinkäytöksiin asianmukaisesti.

Ilmoituskanavan avulla voidaan hallita mahdollisia taloudellisia, oikeudellisia ja maineeseen liittyviä riskejä, kun mahdolliset epäkohdat tulevat ajoissa tietoon ja niihin voidaan puuttua.

icon1

Ilmoittaminen ja suojelu vastatoimilta

Suojelua vastatoimia vastaan saavat

 • nykyiset ja entiset työntekijät sekä työnhakijat
 • mahdolliset vapaaehtoistyöntekijät ja harjoittelijat
 • alihankkijoiden ja toimittajien palveluksessa olevat työntekijät
 • hallituksen tai hallintoneuvoston jäsenet sekä toimitusjohtaja
 • osakkeenomistajat.

Organisaation tulee mahdollistaa ilmoituksen jättäminen vähintään sen nykyisille työntekijöille. Jos organisaatio on perustanut ilmoituskanavan vain henkilöstön käyttöön, muut edellä mainitut henkilöt voivat ilmoittaa asiastaan viranomaisen ilmoituskanavassa. Ilmoituskanava avataankin usein laajemmin kuin oman organisaation työntekijöille.


Ilmoittajan suojelulle on kolme yleistä edellytystä:

 • Ilmoittajalla on perusteltu syy usko, että rikkomista koskeva tieto pitää paikkansa.
 • Tieto kuuluu ilmoittajansuojelulain soveltamisalaan.
 • Ilmoituksen jättäjä ilmoittaa työn, työnhaun tai luottamustehtävän hoitamisen yhteydessä havaitusta väärinkäytösepäilystä.

Millaisista väärinkäytöksistä ilmoituksen voi tehdä?

Ilmoituksia voidaan tehdä Euroopan unionin tai kansallisen oikeuden rikkomisista, jotka

 • ovat rangaistavia,
 • voivat johtaa seuraamusmaksuun tai
 • voivat vakavasti vaarantaa yleisen edun toteutumista.

Ilmoituksia voidaan tehdä seuraavilla aloilla havaituista väärinkäytöksistä:

 • julkiset hankinnat lukuun ottamatta puolustus- ja turvallisuushankintoja,
 • finanssipalvelut, -tuotteet ja -markkinat,
 • rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen,
 • tuoteturvallisuus ja vaatimustenmukaisuus,
 • liikenneturvallisuus,
 • ympäristönsuojelu,
 • säteily- ja ydinturvallisuus,
 • elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus sekä eläinten terveys ja hyvinvointi,
 • Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 168 artiklassa tarkoitettu kansanterveys,
 • kuluttajansuoja,
 • yksityisyyden ja henkilötietojen suoja ja
 • verkko- ja tietojärjestelmien turvallisuus.

Lisäksi ilmoituksia voidaan tehdä

 • Euroopan unionin varainhoitoa tai menojen toteuttamista tai unionin tulojen tai varojen keräämistä koskevien sääntöjen rikkomisesta,
 • avustusten tai valtiontukien myöntämistä, käyttämistä tai takaisinperintää koskevien sääntöjen rikkomisesta,
 • kilpailusääntöjen rikkomisesta,
 • yritysten ja yhteisöjen verosääntöjen rikkomisesta tai järjestelyistä veroetujen saamiseksi ja
 • kuluttajan suojaamiseksi säädetyn lainsäädännön rikkomisesta.

Tutustu Keskuskauppakamarin Ilmoituskanava-palveluun

Keskuskauppakamarin Ilmoituskanavan avulla organisaatiosi tarjoaa työntekijöille ja sidosryhmille luotettavan ja helppokäyttöisen ilmoituskanavan ilmoitusten tekemiseen. Ilmoituskanava auttaa täyttämään ilmoittajansuojalain vaatimukset.

icon1